വേലപ്പന്‍

Views:

വടയും വാങ്ങീ വേലപ്പന്‍ 
വടിയൊന്നൂന്നി വരും വഴിയേ 
വടിയും വേലീം പിടിവലിയായ്‌ 
വീണൂ വഴിയില്‍ വേലപ്പന്‍ 

കളിക്കുടുക്ക, 2 ജൂലൈ 1999

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)