ഓടിക്കോ...

Views:

ഒന്നേ രണ്ടേ മിണ്ടണ്ട 
മൂന്നേ നാലേ നോക്കണ്ട 
അഞ്ചേ ആറേ ആടണ്ട 
ഏഴേ എട്ടേ എണ്ണണ്ട 
ഒന്‍പതേ പത്തേ ഓടീക്കോ...

കളിക്കുടുക്ക 16-31 ഡിസംബര്‍ 1997


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)