കൃഷീക്കാര്‍

Views:

ഞായര്‍ ഞാറു നടുന്നേരം 
തിങ്കള്‍ തെളിനീരേകുന്നു 
ചൊവ്വ ചേറില്‍ ചാടാതെ 
ബുധനോടൊത്തു വരമ്പത്ത്‌ 
വ്യാഴം വാഴത്തോട്ടത്തില്‍ 
വെള്ളി വരുന്നൂ വള്ളത്തില്‍ 
ശനിയോ തനിയേ നീന്തുന്നു 
ഏഴു കൃഷിക്കാരിവരല്ലോ


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)