ഇളക്കം

Views:


ഓരോ കോശങ്ങളില്‍ നിന്നും
ഹൃദയത്തിന്റെ
വിളികളുയരുമ്പോള്‍
ഏതു പ്രദക്ഷിണപഥത്തിനാണ്
ഇളക്കം തട്ടാതിരിക്കുക.യാത്രയിലെ
ദിവ്യയാമങ്ങള്‍
മനസ്സിന്റെ തേനറകളില്‍
മധു നിറയ്ക്കട്ടെ.


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)