ചിരി ഒരു മഹാമന്ത്രം :: ആലപ്പാട്ട് എൻ. കരുണാകരൻ പിള്ള

Views:

കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞാ,നാത്മാവുതന്നോടു
ചേർന്നിരിക്കുന്നോരഴുക്കുകളാം
ക്ലേശങ്ങളെ,വ്യാകുലതകളെ നല്ല
സോപ്പെന്നപോൽ നീക്കി വൃത്തിയാക്കാൻ

തേച്ചുകുളി നൽകും ദേഹസുഖം പോലെ
ആൽമാവിനാനന്ദമോദമേകാൻ
ഈശൻ മനുജർക്കു മാത്രമായ് നൽകിയ
ശ്രേഷ്ഠവരദാനമല്ലോ ചിരി

ചുണ്ടുപിളർത്തി വിടർന്നൊരു പുഞ്ചിരി
സമ്മാനമായി കൊടുക്കുമെങ്കിൽ
സമ്മതം മൂളാത്ത ശുംഭനും മൂളിടും
സമ്മതമെന്നതിൽ ശങ്ക വേണ്ട

നർമ്മം വിടാത്തൊരു മന്യനാം മാനവൻ
മുൻപെങ്ങോ ചൊല്ലിയതിങ്ങനെയാം:
“നിന്മുഖം നന്നയിട്ടൊന്നു വളപ്പിച്ചാൽ
കുന്നുപോൽ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം’

ചിരിയാ വദനവു,മെരിയാ തിരിയതു-
മൊരുപോലെയെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടുപോൽ
ചിരിയെന്ന വ്യായാമമതു പ്രാർഥനാസമം
ഒരു മുടക്കും വേണ്ടാത്തൊരു സമ്മാനം

അതിനുള്ള മായികാപ്രഭവമതുമാത്രം
മതി ശത്രുവേപ്പോലും മിത്രമാക്കാൻ
ാതിനാൽ ചിരിതൂക മടിയാതെ,യാവോളം
ഒരുനൂറു കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)