ചിരവ

Views:

നാക്കിനു ചുറ്റും പല്ലുണ്ടേ,  
ഊക്കന്‍ മുക്കിലിരിപ്പുണ്ടേ,
ലാക്കിനു തേങ്ങാമുറി കണ്ടാല്‍
കാക്കിരി പൂക്കിരി പൊടിയുണ്ടേ..‍.


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)