പ്രണയവാത്സല്യം

Views:

ഇതു പ്രണയമല്ലല്ലൊ….?

ബന്ധനങ്ങളുടെ
നനുനനുത്ത
നൂലിഴകളില്‍
തലങ്ങും വിലങ്ങും
വരിഞ്ഞു മുറുകുമ്പോള്‍

ഇനിയെന്തു പ്രണയം……

നീ
പ്രണയത്തില്‍ നിന്ന്
വാത്സല്യത്തിലേയ്ക്കെന്നെ
വലിച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍

ഉണ്മയുടെ
അമൃതകുംഭങ്ങള്‍ നിറയുന്നു.

നീ
ചിരിനിലാവ്….

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)