സൌഹൃദം

Views:

മിണ്ടാതെ പുഞ്ചിരി തൂകാതെ ഗൌരവ-
ച്ചുണ്ടു കൂര്‍പ്പിച്ചിടും സൌഹൃദം നീ.


15-10-2007


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)