ഹൃദയത്തില്‍ നിന്ന്

Views:
രാത്രിയിലെ
ഓരോ യാമങ്ങളും
മനസ്സിന്റെ തേനറകളില്‍
മധു നിറയ്ക്കട്ടെ....

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)