എന്തേ ഭയക്കുന്നു …

Views:

കണ്ണുകള്‍ വേലിക്കകത്തേയ്ക്കു കാറ്റുപോ-
ലുണ്ണാത്തൊരുള്ളിന്റെ ആര്‍ത്തിപോലെ,
എത്തുമെന്നോര്‍ത്തു കിടുങ്ങുന്നുവോ ചിത്ത-
മിത്ര,മേലെന്തേ ഭയക്കുന്നു നീ….
ഇല്ല, നിന്‍ പൂങ്കാവിലേയ്ക്കെന്റെ വണ്ടുകള്‍
തേനുണ്ണുവാന്‍ മൂളിയെത്തുകില്ല.
വന്നെത്തിടും ക്ഷേത്ര മുറ്റത്തു ദേവിയെ-
ക്കണ്ടു കൈകൂപ്പുവാനെന്നുമെന്നും.


18-10-2007

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)