പൂക്കൾ

Views:

പൂക്കളെത്ര നല്ലവർ
നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാർ
നന്മകൊണ്ടു നിറയുവോർ
തന്മയത്വമാർന്നവർ

പൂക്കൾ തൻ പരിമളം
ഹൃത്തിലേറ്റു വാങ്ങുവോർ
നമ്മളെത്ര നല്ലവർ
പൂക്കൾ പോൽ ചിരിക്കുവോർ


പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)