അട്ട

Views:


ആളൊരിക്കലും കേറാത്ത വണ്ടി
ആയിരം കാലിലോടുന്ന വണ്ടി
ആളുതൊട്ടാല്‍ ചുരുളുന്ന വണ്ടി
ആരു ചൊല്ലും ഇതേതാണു വണ്ടി..?

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)