കൃഷ്ണപ്രസാദ് കുളങ്ങര

Views:


ചങ്ങലക്കിലുക്കങ്ങൾക്കും… ചെണ്ടമേളങ്ങൾക്കും ചെവിയോർക്കുന്ന ആന ആരാധകരായ ഉത്സവപ്രേമികൾക്കു മുന്നിൽ ആർപ്പുവിളികളും ആഘോഷങ്ങളുമില്ലാതെ, ആനയും അമ്പാരിയും മേള വാദ്യഘോഷങ്ങളുമില്ലാതെ, ആന  വിശേഷങ്ങളുമായി 


 ഇന്ത്യയിലെ അവധി വ്യാപാരം അഥവാ ഉത്പന്ന വ്യാപാരം വളരെയധികം അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ!

Commodity Trade
കവിത
യാത്ര
നമ്മുടെ മാതംഗ കേസരികൾEnter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)