The Secret of Squares

Views:
1 = 1 = 1 x 1 = 1 2
1+2+1 = 2+2 = 2 x 2 = 2 2
1+2+3+2+1 = 3+3+3 = 3 x 3 = 3 2
1+2+3+4+3+2+1 = 4+4+4+4 = 4 x 4 = 4 2
1+2+3+4+5+4+3+2+1 = 5+5+5+5+5 = 5 x 5 = 5 2
1+2+3+4+5+6+5+4+3+2+1 = 6+6+6+6+6+6 = 6 x 6 = 6 2
1+2+3+4+5+6+7+6+5+4+3+2+1 = 7+7+7+7+7+7+7 = 7 x 7 = 7 2
1+2+3+4+5+6+7+8+7+6+5+4+3+2+1 = 8+8+8+8+8+8+8+8 = 8 x 8 = 8 2
1+2+3+4+5+6+7+8+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 9+9+9+9+9+9+9+9+9 = 9 x 9 = 9 2

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)