Number Pattern by 8, 13, 7 and 1

Views:8 x 8 + 13 = 77
88 x 8 + 13 = 717
888 x 8 + 13 = 7117
8888 x 8 + 13 = 71117
88888 x 8 + 13 = 711117
888888 x 8 + 13 = 7111117
8888888 x 8 + 13 = 71111117
88888888 x 8 + 13 = 711111117
888888888 x 8 + 13 = 7111111117

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)