നിന്മൃദുവീണയിൽ

Views:


നിന്മൃദുവീണയിലെൻവിരൽത്തുമ്പുക-
ളുന്മദം പാടു,മീ സ്നേഹഗീതം
നിന്മിഴിവർണ്ണങ്ങളെന്നോടു മന്ത്രിച്ച-
തെന്മനം ചാലിച്ചു ചേർത്തതല്ലെ..

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)